Τουλιάς Θωμάς

Τουλιάς Θωμάς

Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80 Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

O Θωμάς Τουλιάς είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ είναι διδάκτωρ Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, με θέμα τη Διαφορική Γεωμετρία. Έχει διδάξει ανώτερα μαθηματικά και Στατιστική σε πολλά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Ελλάδας. Ερευνητικά, έχει ασχοληθεί εκτενώς με ερευνητικά ζητήματα που άπτονται της Μαθηματικής Θεωρίας της Πληροφορίας (Mathematical Information Theory) και κυρίως σε θέματα που αφορούν μέτρα πληροφορίας (information measures) και γενικεύσεις αυτών, μέτρα πληροφοριακής εντροπίας (information entropy) και γενικεύσεις αυτών, καθώς και με τη μελέτη διαφόρων μέτρων πληροφοριακής απόκλισης (information divergences) μεταξύ κατανομών πιθανοτήτων (probability distributions). Τα παραπάνω αποτελούν θεμελιώδεις έννοιες της επιστημονικής Κρυπτογραφίας (Cryptography). Επιπλέον, έχει ασχοληθεί με θέματα Εντροπιακής Μεταφοράς (Transfer Entropy) καθώς και με συγκε-κριμένες ανισότητες της πληροφορίας (information inequalities). Στα πλαίσια της παραπάνω έρευνας, έχει μελετήσει διεξοδικά διάφορες μορφές κατανομών, ιδιαίτερα της γενικευμένης κανονική κατανομής (generalized normal distribution) που προκύπτει μέσα από τη μελέτη ενός γενικευμένου μέτρου του εντροπιακού τύπου πληροφορίας Fisher (Fisher’s entropy type information measure). Ως αναφορά τον γενικότερο χώρο της Στατιστικής και τις εφαρμογές της, έχω ασχολήθηκε και δημοσιεύσει μια Στατιστικο-αναλυτική μελέτη που αφορά τη σημαντικό διαδικτυακό ρόλο που πρέπει να επιτελούν οι διάφοροι Οργανισμοί Υγειονομικής Περίθαλψης, καθώς και σε γενικότερα θέματα εφαρμοσμένης στατικής ανάλυσης στον χώρο της Υγείας. Επίσης, έχω εργαστεί σαν Στατιστικός Αναλυτής (Statistical Analyst) στα πλαίσια μιας δράσης ερευνητικού προγράμματος του ΤΕΙ Αθηνών.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα