Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76  και την παρ. 3 του άρθρου 454 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022), για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύουν τα παρακάτω:

 

Α. Για τους φοιτητές/τριες που εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και μετά:

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη), για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο (2) ακαδημαϊκά έτη).

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2028) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα.

 

Β. Για τους ήδη εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 4ο έτος (για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα):

Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εκτείνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη) προσαυξημένα κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο (2) ακαδημαϊκά έτη) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα,

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα.

 

Γ. Για τους ήδη εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν στο 5ο έτος και πάνω (εξάμηνο >=9, για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα):

Δίνεται επιπλέον χρόνος φοίτησης ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του Τμήματός τους τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές/τριες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα.


Εκτύπωση