Μαθησιακά αποτελέσματα συνολικού προγράμματος

Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών Τμημάτων δίνουν έμφαση στη μορφή της εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην πρόοδο και τη βελτίωση των ικανοτήτων των φοιτητών/τριών (competency-based education). Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΔΔ καταρτίστηκε έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και την κατάρτιση για να είναι ικανοί να εργαστούν ως διαιτολόγοι ανοίγοντας το δικό τους γραφείο, ή να έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν δομές υγείας/νοσοκομεία ή επιχειρήσεις στον τομέα της διατροφής. Σημειώνεται ότι στους τρεις αυτούς καίριους κλάδους/επαγγελματικούς τομείς, οι απόφοιτοι του ΤΔΔ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα. Οι ικανότητες, στη βελτίωση των οποίων στοχεύει το πρόγραμμα σπουδών του ΤΔΔ, έγκεινται σε έναν δυναμικό συνδυασμό γνώσεων, θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων καθώς και ηθικών αξιών. Οι εν λόγω ικανότητες είναι αντιπροσωπευτικές είτε μίας περιοχής/κλάδου και αναφέρονται ως ειδικές ικανότητες, είτε έχουν γενικότερα χαρακτηριστικά και ονομάζονται γενικές ικανότητες, όπως καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Γενικές ικανότητες

Ειδικές ικανότητες

1.  Κριτική ικανότητα και ικανότητα αυτοκριτικής

2.  Ικανότητα παραγωγής νέων ιδεών (δημιουργικότητα)

3.  Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

4.   Ικανότητα συνεργασίας - Ομαδική δουλειά

5.  Ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων

6.  Ηγετική ικανότητα

7.  Ικανότητα επικοινωνίας με μη επιστημονικό κοινό

8.  Ικανότητα διαχείρισης πτυχιακών εργασιών

1. Ικανότητα ενημέρωσης για τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα/απόκτηση της γνώσης

2. Ικανότητα εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία

3. Ικανότητα αντιμετώπισης διαφορετικών επιπέδων δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών

4. Ικανότητα μεταλαμπάδευσης της γνώσης κατά τη διδασκαλία

5. Ικανότητα αξιοποίησης της αξιολόγησης του διδακτικού και επιστημονικού έργου

6. Ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας

 

Οι ικανότητες, επομένως, αφορούν κατά κύριο λόγο τους/τις φοιτητές/τριες και αναφέρονται στις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά που θα έχουν αναπτύξει όταν ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους. Θεμελιώδους σημασίας παράμετρος προς αυτή την κατεύθυνση είναι η κατάρτιση ενός προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα έχει τα απαραίτητα μαθησιακά αποτελέσματα, μέσω του συντονισμού του διδακτικού και του ερευνητικού έργου που επιτελείται σε ένα Τμήμα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν, κατά κύριο λόγο, την προσπάθεια των διδασκόντων και αποτελούν μετρήσιμους δείκτες της μαθησιακής διαδικασίας και των γνώσεων που προσφέρουν στους/στις φοιτητές/τριες. Εν πολλοίς, τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα έχουν αποκτήσει οι φοιτητές/τριες μετά τη λήψη του πτυχίου τους, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω:

Γνώσεις

Οι φοιτητές/τριες, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο ΤΔΔ, θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν το χημικό και βιοχημικό υπόβαθρο της επιστήμης τους.
 • Γνωρίζουν τις κύριες βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να αξιολογούν και να υπολογίζουν τις διατροφικές απαιτήσεις σε κάθε στάδιο της ζωής ατόμων και ομάδων.
 • Γνωρίζουν το επιστημονικό υπόβαθρο της υιοθέτησης και τροποποίησης των διατροφικών συνηθειών του ανθρώπου.
 • Γνωρίζουν την ψυχολογική βάση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και την υιοθέτηση συγκεκριμένων διατροφικών μοτίβων.
 • Γνωρίζουν την ιστορική, ανθρωπολογική και κοινωνιολογική εξέλιξη των διατροφικών συνηθειών του ανθρώπου.
 • Γνωρίζουν τις βιολογικές λειτουργίες και τον μεταβολισμό των βασικότερων συστατικών των τροφίμων.
 • Γνωρίζουν τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των τροφίμων και τις προϋποθέσεις των πιθανών τοξικών επιδράσεών τους στον ανθρώπινο οργανισμό.
 • Γνωρίζουν πώς να επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν το διαιτητικό ιστορικό και πώς να αξιολογούν τη διατροφική κατάσταση τόσο υγιών όσο και ασθενών ατόμων.
 • Ερμηνεύουν κλινικά, βιοχημικά και φαρμακολογικά δεδομένα ώστε να παρέχουν την κατάλληλη διαιτητική αγωγή στον ασθενή μετά από διατροφική αξιολόγηση.
 • Γνωρίζουν τις φυσιοπαθολογικές πτυχές των διαταραχών που σχετίζονται με τη διατροφή.
 • Κατανοούν τη φαρμακολογία των τροφών και τις αμφιμονοσήμαντες αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμακευτικής αγωγής και διατροφής.
 • Αξιολογούν τις διατροφικές απαιτήσεις σε παθολογικές καταστάσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής και να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν δίαιτες για ασθενείς (άτομα ή/και ομάδες).
 • Γνωρίζουν την οργάνωση και τον τρόπο διοίκησης του διαιτολογικού τμήματος μίας μονάδας υγείας.
 • Συμμετέχουν στην ανάλυση, τον σχεδιασμό, την παρέμβαση και την αξιολόγηση επιδημιολογικών μελετών και προγραμμάτων παρέμβασης σε διάφορους τομείς της επιστήμης της διατροφής.
 • Γνωρίζουν τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζονται με τη διαιτολογία και τη διατροφή.
 • Αναλύουν και να αξιολογούν τη διατροφή των αθλητών και να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε αθλούμενους και αθλητές.

Δεξιότητες

Οι φοιτητές/τριες, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο ΤΔΔ, αναμένεται να:

 • Γνωρίζουν, να αξιολογούν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν επιστημονικής ή τεχνολογικής φύσης πληροφορίες που σχετίζονται με τη διατροφή, τις διατροφικές συνήθειες του ανθρώπου, τη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής.
 • Ερμηνεύουν και διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με τη σύνθεση των τροφίμων και τους βιολογικούς τους ρόλους.
 • Χειρίζονται τα διεθνώς διαθέσιμα λογισμικά που αποτελούν βασικά εργαλεία άσκησης των καθηκόντων τους στους τομείς της διατροφής και της διαιτολογίας.
 • Γνωρίζουν την τεχνολογία των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις επιστήμες υγείας.

Ικανότητες

Οι φοιτητές/τριες, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο ΤΔΔ, αναμένεται να:

 • Είναι σε θέση να κατανοούν τον ρόλο που διαδραματίζει ένας Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας μίας νοσοκομειακής μονάδας διατροφής.
 • Είναι σε θέση να παρέχουν τις κατάλληλες επιστημονικές συμβουλές στον τομέα των τροφίμων, αναφορικά με τη διαδικασία ανάπτυξής τους, τη διατροφική τους αξία και την επισήμανση.
 • Είναι ικανοί/ές να κατανοούν τους κανόνες μάρκετινγκ που υπαγορεύονται από παραμέτρους με δυναμικό χαρακτήρα, όπως οι κοινωνικές ανάγκες, η επιστημονική γνώση και η ισχύουσα νομοθεσία.
 • Έχουν την ικανότητα να επικοινωνήσουν τις γνώσεις τους με επιστημονικότητα και σαφήνεια τόσο σε επιστημονικό όσο και σε μη επιστημονικό κοινό, ακολουθώντας πάντοτε τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Εκτύπωση