Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προοίμιο

Πρωταρχικός στόχος της επιτροπής σύνταξης του προγράμματος σπουδών (Π.Σ.) ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου, ελκυστικού και άκρως ανταγωνιστικού Π.Σ., το οποίο έχει οργανωθεί με άξονα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Η επιτροπή δημιούργησε το προτεινόμενο Π.Σ., ώστε οι φοιτητές/-ήτριες να αποκτούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και δεοντολογίας, όντας ικανοί να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές προκλήσεις με βάση τα επαγγελματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, αλλά και να συμβάλλουν δυναμικά στην εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους.

Προς υποστήριξη αυτού του εγχειρήματος, αξιολογήθηκαν συγκριτικά Π.Σ. Τμημάτων Διατροφής και Διαιτολογίας ελληνικών και διεθνών Πανεπιστημίων αδιαμφισβήτητου κύρους. Ως βάση αξιοποιήθηκε το πρότερο και επαρκώς επιτυχημένο Π.Σ. του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, το οποίο επικαιροποιήθηκε με τις συστάσεις της Α.Δ.Ι.Π. και τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά κριτήρια-πρότυπα για τις σπουδές και την πρακτική άσκηση (European Federation of the Associations of Dietitians και International Confederation of Dietetic Associations).

Το προτεινόμενο Π.Σ. έχει διάρκεια 8 εξαμήνων και αποδίδει συνολικά 240 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το ECTS, έναν κώδικα καλής πρακτικής για την αναγνώριση του επιπέδου σπουδών (bachelor’s degree). Αναλυτικά, το Π.Σ. αντανακλώντας την απόφαση της επιτροπής για επιμερισμό των Π.Μ. κατά περίπου 25% σε μαθήματα γενικής υποδομής, 20% σε μαθήματα της Επιστήμης Τροφίμων και 55% σε μαθήματα Διαιτολογίας-Διατροφολογίας, περιλαμβάνει συνολικά 53 προσφερόμενα μαθήματα. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται 39 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 μαθήματα επιλογής (από τα 10 προσφερόμενα συνολικά), πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση σε 2 εξάμηνα.

Η πρακτική άσκηση επιμερίζεται σε δύο ενότητες (Πρακτική Άσκηση 1 στο 7ο εξάμηνο και Πρακτική Άσκηση 2στο 8ο εξάμηνο). Συνολικά, αντιστοιχεί σε 30 Π .M. και 120 ημέρες διδασκαλίας, ενώ περιλαμβάνει άσκηση σε τρεις τομείς: Νοσοκομειακός Τομέας, Τομέας Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων και Τομέας Κοινότητας. Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε δομές της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή άλλων Περιφερειών της Ελλάδας κι επιμερίζεται χρονικά ως εξής: 72 ημέρες στον Νοσοκομειακό Τομέα, 24 στον Τομέα Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων και 24 στον Τομέα Κοινότητας. Ο Νοσοκομειακός Τομέας μπορεί να υλοποιηθεί σε Νοσοκομεία ή Κλινικές ή άλλες οργανωμένες Μονάδες Υγείας. Ο Τομέας Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων μπορεί να υλοποιείται σε επιχειρήσεις σχετικές με την ανάλυση/ασφάλεια/εμπορία τροφίμων και διατροφικών προϊόντων ή σε χώρους μαζικής εστίασης. Ο Τομέας Κοινότητας μπορεί να υλοποιηθεί σε διαιτολογικά γραφεία/κέντρα/μονάδες, σχολικές μονάδες (π.χ. παιδικούς σταθμούς ή νηπιαγωγεία), Κ.Α.Π.Η., αθλητικά σωματεία ή δημοτικά ιατρεία. Τα μαθήματα που είναι προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα περιγράφονται αναλυτικά στο περίγραμμα των μαθημάτων «Πρακτική Άσκηση 1» και «Πρακτική Άσκηση 2». Η βαθμολογία των μαθημάτων θα είναι σε αντιστοιχία του χρόνου απασχόλησης των φοιτητών/-ριών στους τρεις τομείς: 50% από τον Νοσοκομειακό Τομέα, 25% από τον Τομέα Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων και 25% από τον Τομέα Κοινότητας.

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά το προτεινόμενο Π.Σ. Ο φόρτος εργασίας των φοιτητών/-ριών υπολογίζεται σε 25 ώρες ανά Π.Μ., σε συμφωνία με την οδηγία για την εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (Υπουργική Απόφαση Αρ. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ τ. Β’, αρ. φύλλου 1466/2007). Τέλος, παρατίθενται τα προτεινόμενα μαθήματα για την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου από φοιτητές/-ήτριες του πρώην Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Πρόκειται για 12 μαθήματα με 40 Π.Μ. συνολικά.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Δ.Δ.